Υπηρεσίες

Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες Κρήτη

Η εταιρεία ασχολείται με γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες στην Κρήτη με στόχο τη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών.

Γεωλογικές Μελέτες

Αποτύπωση στρωματογραφίας, ποιότητας πετρώματος υδρογεωλογικών συνθηκών και μορφολογίας υπεδάφους.

Γεωτρήσεις Νερού Κρήτη

Διερεύνηση υπεδάφους με σκοπό τον εντοπισμό θέσεων υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος για την ανόρυξη γεωτρήσεων.

Αρχαιολογικές Έρευνες Κρήτη

Χαρτογράφηση υπεδάφους με τρισδιάστατη απεικόνιση για αρχαιολογικές έρευνες με σκοπό τον εντοπισμό υπόγειων δομών.

Γεωφυσικές Έρευνες

Γεωφυσική έρευνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους της γεωηλεκτρικής διασκόπησης, του γεωρανταρ και του σεισμογράφου.

Γεωφυσική Έρευνα με Γεωραντάρ

Διαθέτουμε το SIR3000 του αμερικάνικου οίκου GSSI για την εκτέλεση μη καταστρεπτικής γεωφυσικής έρευνας ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου.