Γεωλογικές Μελέτες

Γεωλογικές Έρευνες Μελέτες

Γεωλογικές Έρευνες Μελέτες

Ειδικευόμαστε στην εκτέλεση γεωλογικών ερευνών και εκπόνηση γεωλογικών μελετών. Αναλαμβάνουμε μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, ειδικές γεωλογικές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις αντιμετώπισης φαινομένων κατολισθήσεων ή καθιζήσεων, για την κατασκευή τεχνικών έργων (λιμνοδεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάρκων).

  • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας
  • Μελέτες αντιμετώπισης γεωτεχνικών προβλημάτων (φαινόμενα κατολισθήσεων, καθιζήσεων)
  • Γεωλογικές μελέτες για την κατασκευή τεχνικών έργων (λιμνοδεξαμενές, φωτοβολταϊκά πάρκα, πάσης φύσεως κτίσματα).
  • Γεωλογική έρευνα εντοπισμού υπογείων υδροφόρων στρωμάτων

Έκθεση Γεωλογικής Καταλληλότητας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των εκθέσεων γεωλογικής καταλληλότητας που απαιτούνται κατά την σύνταξη πολεοδομικών μελετών.

Γεωλογικές Έρευνες

Το γραφείο διαθέτει τον εξοπλισμό και το λογισμικό επεξεργασίας των γεωφυσικών μετρήσεων για εφαρμογή έως το επιθυμητό βάθος διερεύνησης.

Προτεινόμενες μέθοδοι γεωλογικής έρευνας

Προτεινόμενες μέθοδοι γεωλογικής έρευνας. στην αποτύπωση και προσδιορισμό στρωματογραφίας και μορφολογίας υπεδάφους, προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων του υπεδάφους, εντοπισμός υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

  • Γεωτεχνική (δειγματοληπτική) γεώτρηση
  • Σεισμογράφος (σεισμική μέθοδος)
  • Γεωραντάρ (ηλεκτρομαγνητική μέθοδος, Ground Penetration Radar GPR)
  • Ηλεκτρική μέθοδος (Electrical Resistivity)
Διασκόπηση με τη μέθοδο Schlumberger
Διασκόπηση με τη μέθοδο Schlumberger για γεωλογική έρευνα του υπεδάφους