Γεωτρήσεις Νερού Κρήτη

Γεωτρήσεις Νερού Κρήτη

Γεωτρήσεις Νερού Κρήτη

Το γραφείο μας με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων υδροληπτικών έργων σε όλη την Κρήτη αναλαμβάνει τις εργασίες ανόρυξης και αδειοδότησης υδρογεωτρήσεων.

Έκδοση άδειας γεώτρησης

Σύνταξη των απαραίτητων γεωλογικών μελετών, χαρτών, δικαιολογητικών για έκδοση άδειας γεώτρησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ανόρυξη γεώτρησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε προσφορά σχετικά με έργα ανόρυξης, αντικατάστασης, καθαρισμού και αδειοδότησης υδροληψιών.

Έρευνα Νερού
Έρευνα Νερού

Για τη διερεύνηση του υπεδάφους ευρύτερης περιοχής με σκοπό τον εντοπισμό θέσεων πιθανού ενδιαφέροντος για την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων (εντοπισμός υδροφόρων στρωμάτων), προτείνεται η γεωφυσική έρευνα με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, τη γεωηλεκτρική διασκόπηση Schlumberger. Η χρήση της συντελεί στην αποσαφήνιση των συνθηκών της υπό έρευνας περιοχής παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη λιθολογική σύσταση του υπεδάφους, για την αναγνώριση των υδρογεωλογικών συνθηκών, ήτοι του βάθους ανάπτυξης και της θέσης εντοπισμού υδροφόρων στρωμάτων.

  • Είναι αποδοτική και οικονομική. Εφαρμόζεται επιφανειακά, χωρίς την ανόρυξη δαπανηρών ερευνητικών γεωτρήσεων, προβαίνοντας σε αξιολόγηση μεγάλων εκτάσεων και μεγάλου βάθους, γρήγορα με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων, εντοπίζοντας τις συμφέρουσες ζώνες ενδιαφέροντος με σκοπό των προσδιορισμό των σημείων για την εκτέλεση υδρογεωτρήσεων.
  • Με τη χρήση του λογισμικού και συνδυαστικά με τη μακροχρόνια εμπειρία και εφαρμογή εξάγονται συμπεράσματα για τη βέλτιστη και συμφέρουσα πρόταση.