Γεωφυσικές Έρευνες

Γεωφυσικές Έρευνες

Γεωφυσικές έρευνες με γεωραντάρ

Η μέθοδος του γεωραντάρ αποτελεί μη καταστρεπτική μέθοδο κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο για τον εντοπισμό μικρών και μεγάλων στόχων του υπεδάφους, ανίχνευση φθοράς κατασκευών ή ανομοιογενειών και ρηγματώσεων.

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η γεωφυσική έρευνα είναι αποδοτική, οικονομική και γρήγορη προβαίνοντας σε αξιολόγηση μεγάλων εκτάσεων στο βάθος ενδιαφέροντος.

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι γεωφυσικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν και συνδυαστικά για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας.

Γεωφυσικές έρευνες με σεισμογράφο

Η χρήση της σεισμικής μεθόδου προσφέρει στον μηχανικό πληροφορίες σχετικά με το υπέδαφος απαραίτητες για ασφαλή δόμηση όπως κατάταξη εδαφών σύμφωνα με τις κατηγορίες των διατάξεων του Ευρωκώδικα 8 (EC-8), πάχος αποσαθρωμένων ζωνών και εναλλαγές σχηματισμών, εμφάνιση υπόγειας υδροφορίας, εδαφικές παράμετροι.

Εφαρμογή σεισμικής μεθόδου σε εγκαταστάσεις
Εφαρμογή σεισμικής μεθόδου σε εγκαταστάσεις με εμφανίσεις ρωγματώσεων και διαφορικών καθιζήσεων.
Αποτελέσματα εφαρμογής σεισμικής μεθόδου
Αποτελέσματα εφαρμογής σεισμικής μεθόδου: Μοντέλο βάθους σεισμικής τομογραφίας με τις διαχωριστικές επιφάνειες των στρωμάτων και την εμφάνιση ασβεστολιθικού σχηματισμού.

Γεωηλεκτρική διασκόπηση Schlumberger

Γεωηλεκτρική διασκόπηση Schlumberger

H μέθοδος της γεωηλεκτρικής διασκόπησης Schlumberger συντελεί στην αποσαφήνιση των γεωλογικών συνθηκών μιας περιοχής παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά με:

  • Τη λιθολογική σύσταση του υπεδάφους (είδος πετρωμάτων ή σχηματισμών π.χ κροκαλοπαγή, μάργες, ψαμμίτες) και τη σκληρότητα των σχηματισμών.
  • Τις ασυνέχειες των σχηματισμών του υπεδάφους (πάχοι σχηματισμών, ρήγματα, πλευρικές ασυνέχειες).
  • Το βάθος ανάπτυξης, εάν υπάρχουν, επιφανειακών ή βαθύτερων υδροφόρων οριζόντων.
Γεωφυσικές μέθοδοι για μελέτη ευστάθειας πρανούς
Γεωφυσικές μέθοδοι για μελέτη ευστάθειας πρανούς